Bezpieczeństwo

Roeslein & Associates angażuje się na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zapewniania światowej klasy wyników w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, wykonawców i klientów jest dla firmy zawsze najważniejszym priorytetem. Niezależnie od tego, czy chodzi o obiekt, w którym realizowane jest zlecenie, czy jeden z naszych własnych obiektów produkcyjnych, Roeslein stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

Występując z inicjatywami na rzecz wyeliminowania urazów przy pracy i ryzyka zachorowań, negatywnego wpływu na środowisko oraz aktywnie wspierając zdrowie i dobrostan pracowników, Roeslein korzysta z zasad konstruowania LEAN oraz Programu 5S. Obowiązkiem wszystkich pracowników Roeslein jest informowanie i zapewnianie, że wszyscy rozumieją zasady i stosują się do zasad bezpieczeństwa, a wykonawcy i goście są odpowiednio przeszkoleni i odpowiadają za przestrzeganie przepisów.

Zdobywca nagród

Edukacja ustawiczna

Bezpieczeństwo na terenie obiektu

Polityka BHPOŚ

Roeslein ma świadomość zaufania pokładanego w menedżerach, jeśli chodzi o pozyskiwanie zasobów naturalnych, bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę mienia. Dlatego też Roeslein zobowiązuje się do ochrony i utrzymania swojej załogi, mienia i środowiska. Celem Roeslein jest być odpowiedzialnym za środowisko i bezpiecznym globalnym partnerem biznesowym.

Roeslein pragnie realizować tę misję myśląc długofalowo, robiąc to, co słuszne oraz zobowiązując się do przestrzegania następujących zasad:

– Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów środowiskowych i nieustannie ulepszać swoje odpowiedzialne gospodarowanie środowiskiem naturalnym w stronę najlepszych praktyk w branży.
– Upewniać się, że pracownicy i wykonawcy firmy respektują swoje obowiązki w zakresie BHPiOŚ.
– Wychodzić z inicjatywą naprzeciw wyzwaniom i możliwościom kontroli chorób, urazów i zanieczyszczenia.
– Optymalizować swoje zużycie energii i zasobów poprzez zwiększenie wydajności i recykling.
– Promować produkty przyjazne dla środowiska i nowe okazje do robienia interesów.
– Być dobrym sąsiadem dla licznych społeczności, wśród których działamy.

Korporacja będzie:

  1. Wdrażać globalne wymogi ochrony środowiska i ludzi, włącznie z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i regulacji.
  2. Regularnie oceniać zgodność z przepisami i wyniki związane z wymogami i celami dotyczącymi BHPiOŚ.
  3. Ograniczać negatywny wpływ produktów, usług i operacji na środowisko, aby zapobiegać zanieczyszczeniu, oszczędzać zasoby i energię, minimalizować użycie materiałów niebezpiecznych oraz chronić bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
  4. Wstrzymywać produkcję lub dystrybucję jakiegokolwiek produktu lub wstrzymywać wszelkie operacje, jeśli okaże się, że ryzyko lub wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo lub środowisko jest niedopuszczalny.
  5. Niezwłocznie udostępniać interesariuszom i klientom, których to dotyczy, informacje o poważnych zagrożeniach związanych z jej produktami i operacjami.
  6. Wymagać, aby każdy dyrektor placówki podpisał Politykę Roeslein zrównoważonych szans – zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ochrony środowiska i wywiesił ją w widocznym miejscu.

Pracownicy będą:

  1. Stosować system zarządzania, aby dążyć do nieustannej i mierzalnej poprawy wyników bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ochrony środowiska.
  2. Wdrażać tę politykę, zarówno co do jej ducha, jak i litery; każdy z nas będzie przyjmować na siebie odpowiedzialność za spełnianie wymogów i osiąganie wyników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ochrony środowiska.
  3. Realizować wszelkie aspekty działalności spółki tak, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo osób, zachowywać zasoby naturalne i minimalizować wpływ na środowisko.